ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
    การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบด้วย
        - รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (
IDP A)
        - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

   โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)
       - หลักฐานการวางแผน
       - หลักฐานการดำเนินการ
       - หลักฐานการอภิปรายผลการเรียนรู้
       - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์


Truehits