แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560

                                                                  - แบบฟอร์มที่ 1
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 2.1
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 2.2
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 3.1
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 3.2
                                                                  - แบบฟอร์มที่ 4

                                                                           -  กำหนดโครงการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน 

                                                        โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานในรอบ 1/2560
                                                                 - COP เทคนิคการเขียนของบประมาณการประกวดสัตว์


Truehits