แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2563 รอบที่ 2

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

    - รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รายละเอียด...


2.ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
  2.1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย  New
          - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 


   2.2 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน   New

         - หลักฐานการวางแผน
         - หลักฐานการดำเนินการ
         - หลักฐานการอภิปรายผลการเรียนรู้
         - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์