สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

-         การนำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ไปดำเนินการ (มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

-         ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4

-         คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เรื่อง มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

-         การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กรมปศุสัตว์

-         ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-         ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์