04

     วันที่ 17 กันยายน 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมงานนายกพบประชาชน ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ข้าราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และอาสาสมัครของหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดเลย ประมาณ 2,000 คน

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits