01

         วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “เจ้าหน้าที่เพื่อถอดบทเรียนภารกิจด้านอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต4 ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 จำนวน 50 คน เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน

 

สำนักงานปศุสสัตว์เขต 4


Truehits