01

      วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ติดตามประสานงานเกษตรกรให้ความร่วมมือเข้าให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่จากศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ออกติดตามตรวจประเมินผลโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ตำบลนาแสง  อำเภอศรีวิไล และบ้านนาคำ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits