01

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นำโดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการและคณะ ออกตรวจติดตามงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์