01

    ว่าที่ร.ต.พิชิตพล กันทะ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น แทนปศุสัตว์เขต 4 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงกุฏทอง โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 12 (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) เป็นประธานการประชุม

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์