02

      วันที่ 6 มิถุนายน 2 561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมกิจกรรมคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits