01

      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามมาตรฐานบังคับ 2558 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด (สาขาบรบือ)อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตร ที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์


Truehits