02

    วันที่ 4 พฤษภาคม  2561 นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า ออกตรวจติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง ธคก.บ้านอูนยางคำ และกลุ่ม”คนรวมกลุ่มวัวควายรวมคอก” บ้านดอนพะธาย อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits