01

       นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อควบคุมป้องกันเชื้อดื้อยา ระดับเขต  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่าพระ จังหวัดขอนแก่นโดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุม เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินโครงการฯประจำปีงบประมาณ 2560และวางแผนการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ 2561

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 


Truehits