02

      เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 11.00  น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4  กล่าวรายงานพิธีเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 โดยมีนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้ด้านการจัดการเลี้ยงดู การป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิต โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กระบือ ตลอดจนเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น หน่วยงานในสังกัดของกรมปศุสัตว์ , ภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ฯลฯ

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์