00

       วันที่ 16-19 มกราคม 2561  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  จัดฝึกฝึกอบรมการสร้างผู้นำเยาวชนด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer)  จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์