01

         วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มโคนม”โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits