01

        นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มโคนม”โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

ข่าว          :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ                  ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ภาพ          :
นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี              ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   : 
นายศิลปกิจ บุญโพธิ์                           ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  : 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ                     ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits