02

       วันที่ 31 สิงหาคม 2560  ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯและส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   ของปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยโครงการแปลงใหญ่ Smart Farmer และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิคสินค้าเกษตร

 

ข่าว  / ภาพ  :  นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ    ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits