01

       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมออกตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ตามมาตรฐานบังคับ 2558 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบน้ำพอง จำกัด เวลา 09.00 น. ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอุบลรัตน์ -เขาสวนกวาง เวลา 13.00 น.เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี  และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม  อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ       

 

ข่าว/ภาพ : น.ส.รุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี   ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว : นายวีระพัฒ เพ็งพา  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4


Truehits