สถานการณ์การป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.    รายละเอียด...

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562    รายละเอียด...

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกรมปศุสัตว์ และเรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียด...

แจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียด...

การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียด...

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 19  รายละเอียด...

การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  รายละเอียด...

กิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์  รายละเอียด...

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ปี 2562 รุ่นที่ 18  รายละเอียด...

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียด...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2563  รายละเอียด...

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)   รายละเอียด...

สำเนาหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแบบข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)   รายละเอียด...

การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ประจำเดือนมีนาคมและเมษายน 2563)   รายละเอียด...

การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) รายละเอียด...

Truehits