25600316 2

ที่มาของข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์