แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2562 รอบที่ 1

    1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
            -  IDP A

            -  IDP B
    2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

         2.1 หลักฐานการวางแผน

         2.2 หลักฐานการดำเนินการ

         2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

         2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์


Truehits