02

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ. นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษและนายวินัย จะแรบรัมย์ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ร่วมออกตรวจ pre dudit GMP โรงฆ่าสุกร ครั้งที่ 2 โรงฆ่าสุกร บริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์  และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ภาพ/ข่าว,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพา  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
จัดทำโดย :
นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits