01

     เมื่อวันที่  11-12  พฤษภาคม 2560  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นำโดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ และคณะ ออกตรวจติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

 

ข่าว / ภาพ   : นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits