05

        วันที่  18  พฤษภาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4(ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายศักดิ์ดา โมรีรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมออกตรวจต่ออายุไข่อนามัย ศูนย์รวบรวมไข่  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตไข่ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย และเป็นการรักษาคุณภาพไข่ที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ

 

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์หร่องบุตรศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว
,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพาตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4

 


Truehits