01

    วันที่  10 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4(ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี  โดยนายทรงพล บุญธรรม ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายอัษฐพล ปริยวงศ์สกุล ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน นายอภิรัตน์ ป้องพาล ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมออกตรวจ(ต่อายุ) GMP ศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานอุดรธานีเพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมไข่ได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่  เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ที่ดี  และเป็นการรักษาคุณภาพไข่ที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์  หร่องบุตรศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว
: ข้อมูล:นายทรงพล บุญธรรม ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4


Truehits