01

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. น.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ น.สพ.ปัญญาวัฒน์  ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ไปร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดมุกดาหาร  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทีประชุมมีมติให้ อปท.การสนับสนุนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2560

 

ภาพ/ข่าว,ข้อมูล : นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4