01

    ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต นายสงกรานต์ จำรูญศิริ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล  กันทะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว : นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต
4