01

     นายอรรถพล  อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 4 (นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ) ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต ตรวจราชการที่ 11 นครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนครภาพ/ข่าว  : นายอรรถพล  อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต
4