03 resize

    เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด( สำนักงานขอนแก่น) จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์" ณ โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก

 

ข่าว/ภาพ     :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ      ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   : 
นายธีรพงศ์ ใจซื่อ                    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  : 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ            ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4