01

     นายปัญญา มูลคำกาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ปี 2560 ออกดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรฯ พื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม    และร้อยเอ็ด   ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2559    เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเขต ส่งเข้าประกวดในระดับ
ประเทศต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล  กันทะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว : นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต
4