02

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร"โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นและบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด( สำนักงานขอนแก่น)  ณ โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

 

ข่าว/ภาพ   :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ   นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   :  นายธีรพงศ์ ใจซื่อ    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 
4