02

     วันที่  22 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4(ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  นายวิเชษฐ์ ยาทองไชย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นายอาทิตย์ มุลเมืองแสน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายตรรกวิทย์  โพธิ์สุวรรณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ได้ร่วมออกตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสกลนครเพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมไข่ได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่  เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ที่ดี  และเป็นการรักษาคุณภาพไข่ที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์หร่องบุตรศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว
,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพาตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4


Truehits