03

              เมื่อวันที่  11 - 13 มกราคม 2560 นายธีรพงศ์ ใจซื่อ  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าจากสำนักงานปศุสัตว์เขต  4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)และปศุสัตว์อำเภอยางตลาดอำเภอเมืองและอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)และปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช ปศุสัตว์อำเภอนาเชือกและปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

             เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตระหนักในด้านการทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคงสภาพฟาร์ม ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรมีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร เพื่อใช้พลังงานทดแทนใน การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน เกษตรกรภาคเกษตรกรรมมีการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์กับพืชเศรษฐกิจ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทำให้ลดต้นทุนการผลิต และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร และช่วยลดความขัดแย้งระหว่างฟาร์มสุกรกับชุมชน จำนวน  7  ฟาร์ม

 

ข่าว / ภาพ   : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   : นายธีรพงศ์ ใจซื่อ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4


Truehits