01

     วันที่ 13 มกราคม 2560 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ 2560" โดยมี น.สพ.วัชรพงษ์ สุดดี ผู้อำนวยการส่วนโรคสัตว์ปีก สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ และ น.สพ.ดิลก อ้วนพรมมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นวิทยากรหลักในการบรรยาย มีบุคคลเป้าหมายในโครงการเข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 248 คน

 

ภาพ/ข่าว : น.สพ.มาโนชญ์  บุญรอด  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจข่าว :
น.สพ.สุทิน  กาญจนรัช  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต  4


Truehits