01

      นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อควบคุมป้องกันเชื้อดื้อยา ระดับเขต  ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่าพระ จังหวัดขอนแก่นโดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสรุปการดำเนินโครงการฯประจำปีงบประมาณ 2559และวางแผนการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ 2560

 

 

ข่าว    :  นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ      ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ภาพ          :
นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี   ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   : 
นายธีรพงศ์ ใจซื่อ .                      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  : 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ            ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4

 


Truehits