01

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดย นายสัตวแพทย์มาโนชญ์ บุญรอด และนายสัตวแพทย์ชนินทร์ น่าชม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อุดรธานี ออกปฏิบัติงานตรวจรับรองสถาน ภาพฟาร์มปลอด โรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน  จำนวน  2 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ด่านกักกันสัตว์หนองคาย ออกตรวจรับรองสถานภาพฟาร์ม ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร ขุน  จำนวน  3 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

ภาพ/ข่าว : น.สพ.มาโนชญ์  บุญรอด  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจข่าว : น.สพ.สุทิน  กาญจนรัช  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 
4