01

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 )ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ (สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอดอนจาน ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม การทำระบบบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพแบบ Tubular Bio-digester" โดยนายทรงพล บุญธรรม ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ หอประชุมอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและนำความรู้ เทคโนโลยีด้านการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ : นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว :
นายมรกต บุญเรือง  ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ผู้ตรวจข่าว :
นายธีรพงศ์ ใจซื่อ  ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต 4


Truehits