01

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูโดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ.   นายกฤษณะ ผลไสว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองลำภู. ได้ร่วมออกตรวจต่ออายุรับรอง GMP โรงฆ่าสุกร บริษัท พี แอนด์ เจ มีท โปรดักส์ จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ได้มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์  และมีวิธีปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีและถูกสุขลักษณะ การขนส่ง ซากสัตว์  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ภาพ/ข่าว,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพา  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
จัดทำโดย :
นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits