01

        เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ชุดเฉพาะกิจตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์อำเภอและด่านกักสัตว์มหาสารคาม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ฟาร์ม ฟาร์มนายบุญยัง เทียมวงค์ ตำบลอีง่อง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ทองจอนฟาร์ม ตำบลดู่น้อย   อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด 5 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

ข่าว / ภาพ   : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว   : นายวีระพัฒ เพ็งพาตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4


Truehits