02

   เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (กรมวิชาการเกษตร)และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกันตรวจตลาดสดแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศการสงกรานต์ โดยดำเนินการตรวจตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นและตลาดบางลำภู ในวันที่ 3 เมษายน 2560

 

ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์ หร่องบุตรศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ข่าว   :
นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว :
นายธีรพงศ์ ใจซื่อ   ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 4


Truehits