01

      เมื่อวันที่  11 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4   (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)โดยนายวีระพัฒ เพ็งพาตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมออกตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามมาตรฐานบังคับ 2558 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบบริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ  เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี  และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม  อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ

 

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิราภรณ์หร่องบุตรศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว
,ข้อมูล : นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4


Truehits