01

     วันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต4 ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(ด้านปศุสัตว์) และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร และมุกดาหาร

 

ข่าว / ภาพ   : นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits