แบบฟอร์มใบลา

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

- แบบใบลาพักผ่อน

- แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

- แบบใบลาอุปสมบท

- แบบใบลาติดตามคู่สมรศ

- แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

- แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล

- แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

- แบบใบลาไปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

- แบบใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ

- แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

- แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

- แบบใบขอยกเลิกวันลา

 

ฌาปนกิจสงเคราะห์

แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ (ก.ฌ.ส.4)

หนังสือมอบอำนาจรับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์์ (ก.ฌ.ส 5)

ใบสมัครการฌาปนกิจสงเคราะห์

หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ

หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินบำนาญ

หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้เงินสงเคราะห์ศพฯ จากเงินบำเหน็จรายเดือน(ลูกจ้าง)

ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์

หนังสือมอบฉันทะ(กรณีมายื่นเอกสารแทน)

หนังสือแจ้งเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์