01

    นายวีระพัฒ เพ็งพา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ตรวจติดตามคุณภาพภายในการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558

 

ข่าว / ภาพ : นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว/ภาพ : นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่ง ปศุสัตว์เขต4