03

      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรโดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม (Strip Test) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ฟาร์ม ให้ผลการทดสอบเป็นลบทั้งหมด ทั้ง 5 ฟาร์ม เพื่อที่จะป้องปรามและดำเนินการให้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสุกรนั้น เป็นเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารตกค้างโดยเฉพาะสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

 

ข่าว/ภาพ : น.ส.รุจิราภรณ์  หร่องบุตรศรี ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว :
นายวีระพัฒ เพ็งพา    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4