01

    นายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์)  ตรวจติดตามคุณภาพภายในการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558

 

ข่าว/ภาพ : น.ส.รุจิราภรณ์  หร่องบุตรศรี ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล
ผู้ตรวจข่าว :
นายวีระพัฒ เพ็งพา    ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต  4